วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อดีตนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ผู้ที่ไม่เคยทำอะไรผิดในคดีทุจริตจำนำข้าว ยิ่งลักษณ์เคยแก้ตัวในสภาว่า ตนเองแค่ผู้ดูแลนโยบายเท่านั้น ส่วนระดับปฏิบัติการณ์มอบหมายให้รองนายก ฯ และ รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปแล้ว เธอไม่เกี่ยว !!


"ดิฉันขอเรียนเพื่อทำความเข้าใจที่ตรงกันว่า วิธีการทำงานนั้น มีหลาย ๆ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ขั้นแรก ในฐานะที่เป็นประธาน กขช. โดยตำแหน่ง ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีนั้น กขช. คือเป็นคณะกรรมการในระดับของนโยบายซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน แต่ในการทำงานดิฉันได้มอบหมายให้กับรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานทุกครั้ง และจากคณะกรรมการของ กขช. นี้ คณะกรรมการ กขช. จะเป็นผู้ที่กำหนดนโยบายและแนวทางในการทำงาน กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการรั่วไหลและการทุจรติคอร์รัปชั่น เพื่อให้กับคณะอนุกรรมการ ซึ่งคณะอนุกรรมการในที่นี้ มีทั้ง 12 คณะ ก็จะมีรายละเอียดต่าง ๆ มากมาย ตั้งแต่ในเรื่องของคณะอนุกรรมการด้านการผลิต การตลาด การดูแลรับจำนำ การระบายข้าว ซึ่งมีระดับรัฐมนตรี หรือระดับปลัดกระทรวง อธิบดี เป็นประธานอนุในแต่ละคณะอนุกรรมการ ซึ่งมี 12 คณะ

และต่อมาก็คือระดับปฏิบัติการ ซึ่งระดับปฏิบัติการก็จะปฏิบัติการภายใต้การทำงานของคณะอนุกรรมการ อันนี้จากชาร์ตจะเห็นว่าในรายละเอียดของระดับปฏิบัติของคณะอนุกรรมการฯ แต่ละคณะอนุกรรมการก็จะมีแต่ละเรื่อง ดังนั้นการทำงานในเรื่องของนโยบายรับจำนำข้าวนั้น จะทำในรูปแบบของคณะทำงานในรูปแบบของคณะบุคคล จากคณะปฏิบัติก็จะมาถึงหน่วยปฏิบัติ ก็มีหลายหน่วยเช่นกัน

หน่วยแรกคือ กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งกำกับโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการค้าภายใน ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แล้วก็ยังมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งกำกับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และมีองค์การตลาดเพื่อการเกษตร( อ.ต.ก.) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ องค์การคลังสินค้า (อคส.) นี่คือระดับการทำงาน 3 ระดับ การตรวจสอบหรือการจ่ายเงินก็มาจากกระทรวงการคลัง จ่ายโดยผ่านสำนักงบประมาณเข้ามายังหน่วยงานสามหน่วยงาน โดยเฉพาะเงินที่เป็นเงินของพี่น้องเกษตรกรจ่ายผ่าน ธ.ก.ส. ทุกบาททุกสตางค์ อันนี้ขออนุญาตเรียนให้ทราบในเรื่องของแนวทางการดำเนินการซึ่งเรามีการพูดถึงกันอยู่ในหลาย ๆ ระดับ"

ยิ่งลักษณ์แก้ตัวในสภา ญัตติไม่ไว้วางใจอย่างไร ก็ไปแก้ตัว ป.ป.ช. อย่างนั้น


คลิกอ่าน ประเด็นเด็ดที่ ป.ป.ช. แจ้งข้อหายิ่งลักษณ์คืออะไร (ก่อนการชี้มูลความผิด)

--------------------

คดีโยกย้ายคุณถวิล

ตอนไปให้การต่อศาลรัฐธรรมนูญ ยิ่งลักษณ์แก้ตัวทำนองเดิมว่า ได้มอบหมายการกำกับดูแลด้านความมั่นคงและสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้รองนายก และรัฐมนตรีไปแล้ว และพล.ต.อ.เพรียวพันธ์ก็ไม่ใช่ญาติของเธออีก เพราะทักษิณได้หย่ากับพจมานไปแล้ว เธอย่อมไม่ผิด !!

"ดิฉันได้มอบอำนาจให้รองนายกฯ และรัฐมนตรี ในการกำหนดและพิจารณาบุคลากร ซึ่งผู้รับมอบอำนาจเข้าใจในการกำหนดแผนงานที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา ได้มอบให้ พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ ดูแลสมช. ส่วน ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ ดูแลสำนักนายกรัฐมนตรี"

"ดิฉันไม่ได้ก้าวก่ายหรือแทรกแซง ครม.ต้องใช้ดุลยพินิจในการบริหารแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สูงสุด ไม่ได้คาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า หรือวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน แต่คำนึงประโยชน์สูงสุดของประเทศ ไม่ได้คำนึงถึงความเป็นเครือญาติ ด้าน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ได้หย่าขาดกับคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ แล้วด้วย จึงพิสูจน์ได้ว่า พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ จะหมดอายุราชการแล้ว ก็ไม่ได้มาอยู่ในครม.ของดิฉันใดๆ การโยกย้ายก็ไม่ได้เร่งรีบ แต่การบริหารราชการเราต้องเร่งมือในการปฏิบัติ หัวหน้าส่วนราชการมีความสำคัญในการปฏิบัติ ก็ต้องมีผู้รับผิดชอบในการบริหาร ดิฉันไม่ได้รับประโยชน์ในการแต่งตั้งราชการกระทรวงใดๆ ”

--------------------

คลิปยิ่งลักษณ์ แถลงอำลาตำแหน่ง
เรียน พี่น้องประชาชนไทยที่เคารพรักทุกท่าน

ตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลและตัวดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนนตรีได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตามที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาเพื่อการพัฒนาประเทศ และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ ในสร้างความสมดุลย์ให้กับระบบเศรษฐกิจ ที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ทางด้านสังคม ที่รัฐบาลมุ่งเน้นการสร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และลดช่องว่างระหว่างผู้มีรายได้น้อย และผู้มีรายได้มาก เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ทัดเทียมกันรวมถึงการพัฒนาให้ประเทศไทยมีบทบาทยืนอยู่ในเวทีของอาเซียนเพื่อเป็นศูนย์กลางของการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ดิฉันขอยืนยันว่า ตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมา ตลอดรัฐบาลนี้ ดำเนินการด้วยความตั้งใจ ทุ่มเทในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน ยึดหลักการบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เคยมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตตามที่กล่าวหาแต่อย่างไร หรือแม้กระทั่งการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง หรือการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอย่างที่ได้มีการกล่าวหา นอกจากนี้ ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย ยังได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องการแก้ปัญหาการทุจริตอย่างเสมอมา

ดิฉันขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณพี่น้องข้าราชการที่ให้การสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลตลอดระยะเวลา 2 ปี กว่าที่ผ่านมา และที่สำคัญขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความไว้วางใจดิฉันและคณะรัฐมนตรีได้มีโอกาสรับใช้พี่น้องประชาชนตลอดมา และกำลังใจที่ให้ตลอดมาของการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นช่วงของความยากลำบากเพียงไหน ไม่ว่าจะเป็นช่วงความเดือดร้อนของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม หรือแม้กระทั่งเหตุการณ์การเมือง ก็ได้รับกำลังใจจากพี่น้องประชาชนเสมอมา เป็นสิ่งที่ทำให้ดิฉันมีกำลังใจในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสมอมา และทุกครั้งที่ดิฉันทำงาน

วันนี้ ดิฉันได้ทำงานมาเป็นระยะเวลา 2 ปี 9 เดือน 2 วัน ทุก ๆ นาที ทุก ๆ วัน ดิฉันมีความภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรี ที่มาจากการเลือกตั้ง จากพี่น้องประชาชน และก้าวเข้ามาสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยวิถีทางของประชาธิปไตย ดิฉันภูมิใจที่ได้ทำงานอยู่ในหน้าที่ ด้วยความตั้งใจและทุ่มเท ต่อไปนี้ไม่ว่าดิฉันจะอยู่ในสถานะใด ดิฉันก็จะขอเดินตามเส้นทางของระบอบประชาธิปไตย และยึดมั่นในหลักของนิติรัฐและนิติธรรมในการสร้างความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันของสังคม และสุดท้าย ดิฉัน ขอยืนหยัดว่า ไม่ว่าดิฉันจะอยู่ตำแหน่งไหน ดิฉันขออยู่ข้างพี่น้องประชาชนคนไทยตลอดไป ขอบคุณค่ะ"


คลิกอ่าน รัฐบาลยิ่งลักษณ์เข้าข่ายฉ้อโกงประชาชนหรือไม่ ?


------------------------

สรุป

"The only man who never makes mistakes is the man who never does anything."

หมายถึง "คนที่ไม่เคยทำผิด คือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลย"

ถ้ายิ่งลักษณ์อ้างว่า เธอไม่ได้ทำผิด เพราะเธอมอบหมายงานให้คนอื่นไปหมดแล้ว

นี่ก็แสดงให้เห็นชัดว่า ยิ่งลักษณ์เธอยอมรับเองว่า เธอไม่เคยรู้เรื่องอะไร ไม่เคยทำอะไรเลย เธอแค่มีหน้าที่แรด ๆ โชว์สวย เที่ยว ทัวร์ ไปวัน ๆ เท่านั้นเอง

นี่หรืออดีตนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งไทย ชั่งเห่ยสิ้นดี !!

-----------------

สปิริตผู้นำประเทศ 

นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ประกาศลาออก และก้มหัวขอโทษประชาชนจากกรณีอุบัติเหตุเรือเฟอร์รี่ล่มประธานาธิบดีเกาหลีใต้ นายลีเมียงบัค ก้มหัวขอโทษประชาขน จากกรณีพี่ชายของเขาพัวพันการทุจริต
คลิกอ่าน รักษาการรองนายก จะมาทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีไม่ได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น