วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การตีความกฎหมายวันชาติไทยแบบผิด ๆ ของสมศักดิ์ เจียมธีรสกุลผมดีใจมากที่ในหลวง รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระบรมราชโองการกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันชาติไทย (ซึ่งผมนึกอยากให้กำหนดแบบนี้มานานแล้ว) แทนกฎหมายเก่าสมัยจอมพลสฤษดิ์ ที่กำหนดแค่ให้วันชาติไทยตรงกับวันเฉลิมพระชนม์ของพระมหากษัตริย์ไทย(พระองค์ปัจจุบัน) เท่านั้น ซึ่งตามแบบอย่างประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น
หมายถึง พอผลัดแผ่นดินเปลี่ยนรัชกาลใหม่ทุกครั้ง วันชาติไทยก็จะเปลี่ยนเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลใหม่แทนทุกครั้งไป

แต่รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระบรมราชโองการใหม่คือ ให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันชาติไทยไปตลอด โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับสนองพระราชโองการนี้อธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมครับ อย่าไปหลงเชื่อนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อธิบายแล้วกัน เพราะนายหงอกเจียม มั่วกฎหมายประจำไปตามอคติของตัวเอง

เพราะนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ตีความกฎหมายเก่าสมัยจอมพลสฤษดิ์ ทำนองว่า สมัยจอมพลสฤษดิ์ได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันชาติไทยอยู่แล้ว ไม่จำเป็นที่รัชกาลที่ 10 จะต้องมาสั่งซ้ำอีก 

ตามที่หงอกเจียมได้อธิบายไว้ในเฟสบุ๊ค Somsak Jeamteerasakul เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2560 ตามรูปนี้".. ถ้าดูเนื้อหาโดยละเอียดของประกาศ ก็จะเห็นความประหลาดเพิ่มขึ้นด้วย คือ พูดในทางกฎหมาย กรณี "วันชาติ" นั้น อันที่จริง มีมติคณะรัฐมนตรี และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี (ตามประกาศ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๐๓ ดังกล่าว) ซึ่งมีสถานะเป็นเอกสารตามกฎหมายบังคับใช้อยู่แล้ว ไม่จำเป็นเลยที่กษัตริย์ใหม่ จะต้องมา"บอก"(สั่ง)ว่า ให้วันที่ ๕ ธันวาคม "เป็นวันชาติ" เพราะเป็นอยู่แล้วตามกฎหมาย การมาบอกซ้ำเช่นนี้ เท่ากับยืนยันว่าคำสั่งของกษัตริย์เหนือกว่าเอกสารทางกฎหมายใดๆที่มีอยู่แล้ว เรื่อง "วันพ่อแห่งชาติ" ก็เช่นกัน ความจริงก็มีมติ ครม.อยู่แล้ว (ทั้งสองเรื่องนี้ ยกเว้นแต่จะต้องการเปลี่ยน ซึ่งต้องมีมติ ครม.ใหม่ออกมา แต่ถ้าไม่มีการเปลี่ยน ไม่มีมติ ครม.ให้เปลี่ยน ก็ไม่จำเป็นเลยที่กษัตริย์หรือใครต้องมา "สั่ง" ให้เป็นอีก) กรณีการเป็น "วันคล้ายวันพระราชสมภพ" (ซึ่งเป็นอยู่แล้วโดยธรรมชาติและปฏิทิน) ในแง่ที่ว่า ถ้าต้องการให้วันดังกล่าวเป็นวันสำคัญ ก็ควรต้องเป็นเรื่องการมีมติ ครม. เช่นกัน"

นี่คืออีก 1 ตัวอย่างในการตีความกฎหมายแบบผิด ๆ ของนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

เพราะที่รัชกาลที่ 10 ทรงให้เปลี่ยนแปลงใหม่คือ กำหนดให้วันชาติไทย คือ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ไม่ใช่วันชาติไทยจะต้องเปลี่ยนไปตามวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันทุกครั้งไป

ส่วนนายหงอกเจียม ดันตีความว่า สมัยจอมพลสฤษดิ์ กำหนดให้วันชาติไทย คือ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นที่รัชกาลที่ 10 จะต้องมาสั่งซ้ำอีก

-----------

ส่วนเนื้อหากฎหมายเก่าแก้ไขวันชาติไทยในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ก็ตามนี้ครับ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 รัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ถือวันพระราชสมภพเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย ความว่า

"ด้วยคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่า ตามที่ได้กำหนดให้มีการเฉลิมฉลองวันชาติไทยในวันที่ ๒๔ มิถุนายน นั้น ได้ปรากฏในภายหลังว่า มีข้อที่ไม่เหมาะสมหลายประการ ในด้านประชาชนและหนังสือพิมพ์ก็ได้เสนอแนะให้พิจารณาในเรื่องนี้หลายครั้งหลายคราว คณะรัฐมนตรีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยมี พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

คณะกรรมการนี้ได้พิจารณาแล้ว เสนอความเห็นว่า ประเทศต่าง ๆ ได้เลือกถือวันใดวันหนึ่งที่มีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับชนในชาติต่าง ๆ กัน โดยถือเอาวันประกาศเอกราช วันอิสรภาพ วันตั้งถิ่นฐาน วันสาธารณรัฐ วันสถาปนาพระราชวงศ์ บ้าง ซึ่งไม่เหมือนกัน แต่ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของชาติโดยทั่วไป นั้น ได้ถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติ เช่น ประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ค สวีเด็น ญี่ปุ่น ฯลฯ เป็นต้น แม้ประเทศไทยเราเองก็ได้ถือเอาวันพระราชสมภพเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยมาแล้ว เพิ่งจะมากำหนดเอาวันที่ ๒๔ มิถุนายน เป็นวันชาติเพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่งในระยะหลังนี้เอง

คณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามขนบประเพณีของประเทศที่พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเป็นการสมัครสมานสามัคคีรวมจิตใจของบุคคลในชาติโดยทั่วกัน จึงสมควรจะถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยต่อไป โดยยกเลิกวันชาติในวันที่ ๒๔ มิถุนายน เสีย

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วย จึงได้ลงมติให้ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๘๑ เรื่อง วันชาติ นั้นเสีย และให้ถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยด้วยต่อไปตั้งแต่บัดนี้"

คลิกอ่าน ความโง่มาตรา 112 ของหงอกเจียม กรณีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์